פרטיות

1.1. האתר רשאי להגביל או לאפשר נגישות למידע לגולש, אם ליחיד ו/או לרבים, להגביל ו/או למנוע גישה למידע ו/או לתכנים ו/או לשימוש בכלים ו/או במוצרים הקשורים באתר , אם לגולש זה או אחר ואף אם לכלל ציבור הגולשים באתר על פי שיקול דעתו הבלעדי, כמו גם רשאית הנהלת האתר ו/או עורכיו ו/או מפעיליו להתנות את הגישה והשימוש הנ"ל ברישום ומסירת מידע או בתנאים אחרים של זיהוי כפי שימצאו לנכון ולדרוש. גלישה ו/או שימוש כלשהו באתר לא יקנה לגולש כל זכות לחייב את האתר או מפעיליו לספק לו שרות, או מידע, או מוצר, או נגישות לנ"ל.

1.2. האתר רשאי לשנות מעת לעת את המגבלות כמפורט בסעיף 13.1 לעיל ולא תהיה לגולש כל זכות או טענה בשל כך. האתר יהיה רשאי לדרוש את חידוש הרישום ו/או הפרטים ביחס אליהם לפי שיקול הדעת הבלעדי של מנהליו או עובדיו.

1.3. בעל אירוע/ גולש יהיה רשאי לבקש שינוי או ביטול אפשרות השימוש במידע ששלח לאתר על ידי משלוח דוא"ל מפורש עם פרטיו ובקשתו לכתובת הדוא"ל הראשית של האתר. ואולם יובהר, כי גם לאחר ביצוע השינוי או ביטול אפשרות השימוש במידע ייתכן והמידע האמור יוותר אצל גולשים שונים, וזאת במידה והמידע נשמר על ידם כעותק פרטי ו/או בכל דרך אחרת. כמו כן, ייתכן והמידע או חלק ממנו נשמר לתקופה מסוימת כגיבוי במשרדי האתר.

1.4. האתר עושה שימוש בקבצי טקסט ותוכנה במחשב ("Cookies" ובעברית -

" עוגיות") המאפשרים את זיהויו, וכן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, כדי להתאים את העדפותיהם של המשתמשים ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הם קבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה - Cookies יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן ואחרים יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו של המשתמש. ה - Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש באתר. המידע הטמון ב - Cookies מוצפן, ופי. טו. פי נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

1.5. הגולש מצהיר בזאת כי הנו מתיר לאתר לשתול Cookies ו/או כל אמצעי אחר המאפשרים את זיהויו, כמו גם לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שהנו מוסר לידיו לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו. גולש שאינו מעוניין בכך יוכל לשלוח הודעה בכתב לדוא"ל של האתר ופרטיו ימחקו ממאגר הכתובות.

1.6. האתר שומר על זכותו להמיר קבצים, לאחסן קבצים, ולבצע בהם כל שינויי אחר הנדרש לצורך שיפור היעילות השימוש והגלישה באתר, החיפוש באתר, ואיתור האתר.

1.7. האתר אינו מתחייב כי מכלול השירותים, הרשתות והקבוצות המוצעים או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, וכן הפסקת שירות כאמור תיתכן גם ללא מתן הודעה מוקדמת.

1.8. ככל שבשל נסיבות כלשהן יחדל האתר מלפעול, בין באופן זמני או קבוע, בכל מקרה לא יהיה בכך כדי להטיל על האתר אחריות מכל מין וסוג שהוא.

1.9. מובהר כי דרך האתר יהיו קישורים/ הפניות, שיתופים עם רשתות חברתיות, אתרים אחרים לרבות אפשרות לאמץ מידע מאתרים אחרים.

1.10. האתר אינו שומר מידע ונתונים בכל הנוגע לכרטיס האשראי ו/או חשבון הבנק של בעל אירוע כלשהו ואילו ימחקו לאחר מועד האירוע.

מעוניין לקבל תשלום?
תן למשלם אפשרות לשלם בכרטיס אשראי

מקבל
פתח חשבון

מעוניין לבצע תשלום?
בצע תשלום בכרטיס אשראי ובתשלומים!

משלם
שלם באשראי
החברים שלכם עדיין לא משתמשים בפיטופי?

ספרו לחברים שלכם על השירות החדש של דואר ישראל המאפשר לקבל תשלומים או לשלם בכרטיס אשראי ובתשלומים

Error הוזן ערך לא תקין
שם החבר: דואר אלקטרוני של החבר: ספר עלינו