תקנון

1. הגדרות למונחים המפורטים יהיו ההגדרות שלהלן:

1.1. "תקנון" או "תנאי השימוש" - כל התנאים המפורטים במסמך זה כפי שיעודכן מעת לעת;

1.2. "החברה" - פיטופי בע"מ, מנהליה וכל מי הפועל מטעמה בקשר עם השירות;

1.3. "השירות" – פתרון לביצוע תשלומי דיירים באמצעות כרטיס אשראי המסופק באמצעות האתר או כל יישום או אפליקציה אשר מנוהלים על ידי החברה, וכן כל השירותים המסופקים למשתמשים במסגרת האתר;

1.4. "משתמש" - כל אדם אשר יוצר קשר או עושה שימוש בשירות, לרבות גלישה באתר ולרבות דייר ו- וועד הבית;

1.5. "דייר" – לקוח קצה שעושה שימוש בשירות לצורך תשלומי דיירים;

1.6. "וועד הבית" – מי שנרשם לשירות בשם וועד הבית;

1.7. "חשבון" – החשבון המנוהל באתר עבור וועד הבית בקשר עם בניין מגורים מסוים;

1.8. "האתר" – www.ptop.co.il או כל דומיין אחר שיופעל על ידי החברה לצורך מתן השירות;

1.9. "תשלומי דיירים" – דמי וועד הבית החודשיים וכן כל תשלום אחר לוועד הבית אשר וועד הבית מעוניין לגבות מהדיירים באמצעות השירות;

1.10. "תוכן"/"תכנים" – נתונים, ניתוחים, הערות, פרסומות, ידיעות, טקסט, תמונות וסקירות. בין באופן גרפי ובין באופן קולי, שיועמדו לרשות המשתמש בכל אמצעי שהוא;

2. כללי

2.1. השימוש בשירות מוצע בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים במסמך זה כלשונם.

2.2. עצם השימוש בשירות ייחשב לקבלה מלאה של המשתמש לכל התנאים, התניות וההצהרות הכלולים במסמך זה. במקרה והמשתמש אינו מסכים עם תנאי השימוש, הוא לא יוכל לעשות שימוש בשירות.

2.3. החברה רשאית לשנות תקנון זה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש. תקנות אלה יהיו נגישות בגרסה המעודכנת שלהן באתר. עצם העובדה שאדם עשה שימוש בשירות גם לאחר שינויים בתנאי השימוש מהווה הסכמתו לשינויים. האחריות לבדוק האם בוצעו שינויים בתנאי השימוש מעת לעת הינה של המשתמש בלבד. שינוי בגובה עמלת השירות יחייב הודעה מראש על פי סעיף 7.9.

2.4. אם משתמש איננו מסכים לתנאי מתנאי הסכם זה, התרופה היחידה העומדת לו הינה להפסיק את השימוש בשירות בהודעה בכתב לחברה.

3. פרטי המשתמש וחשבון וועד הבית

3.1. וועד הבית לא ישתף את חשבונו או את פרטי המידע המשמשים לגישה לחשבון לרבות סיסמתו האישית (להלן: "מידע הכניסה"), ולא יאפשר לאף אחד לגשת לחשבון או כל דבר אחר אשר עלול לסכן את אבטחת החשבון.

3.2. במקרה בו המשתמש מודע או יש לו חשש סביר כי קיימת הפרה כלשהי של אבטחה, לרבות, ללא הגבלה כל אובדן, גניבה או חשיפה בלתי מורשית של מידע הכניסה או גישה בלתי מורשית לחשבון, עליו להודיע מידית לחברה ולשנות את מידע הכניסה.

3.3. ועד הבית הינו האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות מידע הכניסה, ויהיה אחראי על כל השימושים במידע הכניסה, בין אם אושרו על-ידו ובין אם לאו.

3.4. וועד הבית יהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שייעשה באמצעות החשבון ו/או באמצעות מידע הכניסה וכל דבר הקורה באמצעות החשבון, בין אם הפעולות בוצעו על ידו ובין אם לאו. לכן, הוא מכיר בכך כי יתכן והחשבון יבוטל או ייחסם אם קיים חשש כי מישהו אחר משתמש בו כדי לעסוק בכל פעילות המפרה את תנאי השימוש או לביצוע מעשה לא תקין או לא חוקי.

3.5. מבלי לגרוע מיתר ההוראות המפורטות לעיל המשתמש מתחייב לפקח על החשבון כדי להגביל את השימוש בו על-ידי קטינים ולמנוע גישה לילדים מתחת לגיל 16. המשתמש מקבל על עצמו אחריות מלאה עבור כל שימוש בלתי מורשה של השירות על-ידי קטינים ומכיר באחריותו לכל שימוש בכרטיס האשראי שלו או של אחרים או כלי תשלום אחר. (לדוגמה, (PayPal) על-ידי קטינים.

3.6. מידע שמספק המשתמש בעת יצירה או עדכון החשבון או שימוש בשירות לתשלום, אשר עשוי לכלול שם, תאריך לידה וכתובת הדוא"ל, יוחזק וייעשה בו שימוש בהתאם לכללי הפרטיות של החברה. בעת חילופי הרכב נציגות ועד הבית, על וועד הבית לעדכן את החברה בפרטי ועד הבית החדשים.

3.7. במסגרת פעילות החברה והאתר ייתכן והחברה תעביר מעת לעת מידע ופרטי לקוחותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שנתנו הסכמתם המפורשת לכך קודם להעברת הפרטים.

3.8. ועד הבית יוודא, בכל עת, כי הפרטים אודותיו בחשבון מדויקים ועדכניים. מצא ועד הבית כי הפרטים אודותיו אינם מדויקים יודיע על כך לחברה לאלתר ויוודא כי פרטים אלה תוקנו.

4. הרשמה לשירות

4.1. ועד בית המבקש לפתוח חשבון בשירות יוכל לעשות כן באחת מהדרכים הבאות:

4.1.1. באמצעות האתר, בהשלמת תהליך הרישום על פי הקבוע שם, לרבות מסירת מלוא הפרטים הדרושים, ומתן הסכמתו לתנאי השימוש.

4.1.2. לפנות אל מוקד החברה באמצעות הטלפון ולבצע את תהליך הרישום על פי הוראות שימסרו לו. לאחר פתיחת החשבון תישלח למשתמש הודעה בדואר אלקטרוני שמסר ועד הבית בעת ההרשמה (על הוועד למסור את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית) במסגרתה יובאו תנאי השימוש. ככל שלא הודיע ועד הבית על ביטול ההתקשרות, ייחשב הוא כמי שמסכים לתנאי השימוש.

4.2. ההרשמה לשירות מותרת לנציגי ועד הבית עבור הבניין עבורו הם מורשים לפעול, בלבד. לא ניתן להירשם לשירות או להשתמש בו כתאגיד או בכל דרך אחרת.

4.3. כל משתמש רשאי לפתוח חשבון אחד בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לבצע פעולות של גולשים ולחסום לשירות ניסיונות לעקוף מדיניות זו, כגון באמצעות שימוש במכונות (רובוטים) או תוכנות עזר, או בכל מקרה בו קיים יסוד סביר לחשש כי חשבון נפתח על ידי אותו משתמש.

4.4. לא ייפתח יותר מחשבון אחד עבור בניין מגורים. החברה תפעל לחסום חשבון לבניין מגורים עבורו קיים כבר חשבון במערכת האתר.

4.5. בכל מקרה שבו החברה סבורה שקיים חשד ממשי כי חשבון נפתח על ידי המשתמש שלא בהתאם לתנאי תקנון זה, הנהלת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום או להגביל את החשבון.

4.6. השימוש בשירות ובחשבון הוא אישי ואינו ניתן להעברה. המשתמש לא יאפשר לצד שלישי כלשהו גישה לפרטי החשבון, או לקחת חלק בפעילות בשירות תחת שמו ופרטיו.

4.7. המשתמש נותן בזאת הסכמתו לקבלת כל חומר פרסומי / שיווקי כלשהם באמצעות הפרטים, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני, שנמסרו על ידו בעת פתיחת החשבון ו/או ביצוע תשלומי הדייר ו/או רישום כלשהו באתר.

4.8. עדכונים ו/או הודעות בקשר לשירות יישלחו לפרטים שנמסרו על ידי המשתמש בעת ההרשמה, לרבות כתובת הדוא"ל. המשתמש הינו האחראי להודיע לחברה על כל עדכון או שינוי בפרטי ההתקשרות שנמסרו על ידו.

4.9. משתמש שעשה שימוש בשירות או פתח חשבון ייחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שאחת לחצי שנה יישלח אליו פירוט תשלומים באמצעות הדואר האלקטרוני כפי שמסר באתר.

5. עדכון פרטי דייר

5.1. המשתמש יספק מידע מדויק ומלא ויעדכן את המידע מיד לאחר שהוא משתנה לרבות עדכון כתובת הדואר האלקטרוני שלו המשמשת לצורך קבלת הודעות, מידע ועדכונים מן השירות, כמפורט בתנאי שימוש אלו.

5.2. מבלי לגרוע מן האמור, דייר יודיע לחברה מיד עם היוודע לו על כי כרטיס האשראי אינו בתוקף ו/או אינו בר חיוב ו/או אינו בר פירעון ו/או כי הונפק לו כרטיס אשראי חליפי/אחר.

5.3. דייר המעוניין להפסיק את תשלומי הדיירים המבוצעים על ידו עקב מעבר דירה, יוכל לפעול להפסקת החיובים באמצעות: א) פניה לוועד הבית שיוכל לבטל את החיוב בחשבון וועד הבית; ב) לפנות לשירות הלקוחות של האתר בבקשה להפסקת החיוב בגין מעבר דירה.

5.4. הודעות כאמור בסעיף זה ישלח המשתמש לחברה בדוא"ל לכתובת: support@bllink.co

6. השימוש בשירות

6.1. השירות ו/או האתר לרבות כל התכנים והשירותים הכלולים מסופקים כפי שהם (AS IS) ובהתאם להחלטות החברה, והנהלת האתר ו/או החברה לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכי המשתמשים ו/או למטרותיהם. השימוש בשירות מבוצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל תלונה, דרישה או תביעה נגד החברה בקשר לשירות, בקשר לתכנים באתר ולאפשרויות השימוש בהם לרבות בדבר התאמתם למטרה כזו או אחרת.

6.2. החברה אינה אחראית בשום אופן לפעילות וועד הבית או מי מטעמו. החברה אינה אחראית ליחסים בין ועד הבית לבין הדיירים בבניין או לנושא גביית הכספים והשימוש בהם עבור הדיירים, ולא תהיה אחראית לעסקה שתיקשר בין הדייר ו-וועד הבית בעקבות השימוש בשירות. השימוש באתר כפוף להסכמה לאמור לעיל.

6.3. וועד הבית יימנע מלהציג כלפי הדיירים כל מצג, מפורש או משתמע, ולפיו החברה או השירות קשורים לפעילות וועד הבית.

6.4. למען הסר ספק אין לראות באמור באתר משום יעוץ פיננסי או כל סוג יעוץ אחר; לשם כך על המשתמש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ מותאם לנסיבותיו המיוחדות.

6.5. החברה רשאית לסגור את השירות, להפסיק את פעילותו, או לשנות, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו / או התכנים הכלולים בו, וכל זאת ללא כל צורך במתן הודעה מראש. המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או תלונה בקשר עם האמור.

6.6. השירות מיועד לשימוש אישי ככלי עזר לוועדי בתים בלבד, ולא לשימוש מסחרי כלשהו. המשתמש אינו רשאי, לכל מטרה שהיא, לעשות כל תיקונים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לנצל, להנפיק רישיון, לייצר עבודות נגזרות, למכור או למכור בשנית פריט מן הפריטים, מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים או כל דבר אחר שמקורו בשירות.

6.7. כמו כן לא יבצע המשתמש: איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מהאתר או תוכנו; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.

6.8. השירותים המוצעים במסגרת השירות מוצעים רק במקום ובאופן בו הם מותרים לשימוש לפי דין. כל שימוש בשירותים במקום בו הינם אסורים, יהיה בטל ומבוטל.

6.9. למען הסר ספק בלבד מובהר כי השירות הינו שירות לביצוע תשלומים מאובטחים ברשת האינטרנט, בלבד, ואיננו שירות בנקאי מכל סוג שהוא.

7. תשלומי הדיירים

7.1. וועד הבית יקבע באמצעות החשבון את דמי וועד הבית החודשיים שיש לגבות לפי דין לדירות השונות בבניין.

7.2. בנוסף, רשאי וועד הבית לקבוע בחשבון הוועד תשלומים חד פעמיים המיועדים לוועד הבית שייגבו באמצעות השירות (כגון תשלומים בגין שיפוץ חד-פעמי, וכיו"ב).

7.3. וועד הבית מצהיר ומתחייב כי כל התשלומים שייקבעו על ידו נקבעו באופן חוקי במסגרת סמכותו של וועד הבית.

7.4. קביעת גובה דמי וועד הבית נעשית על ידי הוועד בלבד ועל אחריותו ואין לחברה ו/או לאתר כל חלק בקביעת דמי וועד הבית והיא לא תהיה אחראית בשום דרך לגבי הסכומים שנמסרו על ידי וועד הבית, לרבות בדיקת אמיתות גובה התשלומים וכיו"ב.

7.5. החברה רשאית לקבוע מגבלות לוועד הבית בקשר עם תשלומי הדיירים שיבוצעו באמצעות השירות, לרבות ומבלי למצות: סכום לתשלום עבור דייר בחודש או למשך תקופה; סכום כולל לתשלומי דיירים לחודש או לתקופה; משך התקופה עבורה מבוצעים תשלומי הדיירים; או כל מגבלה אחרת כפי שיוחלט על ידי החברה.

7.6. הופרו המגבלות שנקבעו על ידי החברה כאמור לעיל, תהיה החברה רשאית לחסום או לבטל את מתן השירות או לדרוש מוועד הבית אישורים לפי שיקול דעתה כתנאי למתן השירות.

7.7. עבור השימוש בשירות ישלם וועד הבית עמלת סליקה בסך 1.5% מכל תשלום שיבצע דייר באמצעות השירות (להלן: "עמלת הסליקה"). עמלת הסליקה תנוכה מסכומי הגבייה שיועברו לוועד הבית כמפורט להלן.

7.8. החברה רשאית לקבוע תשלום לדייר עבור כל תשלום המבוצע על ידו במסגרת השירות (להלן: "עמלת תשלום"). ככל ונקבעה עמלת תשלום היא תימסר למשתמש במועד ההצטרפות לשירות או בהודעה מראש בכתב בהתאם לתנאי תקנון זה.

7.9. החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את גובה עמלת הסליקה ועמלת התשלום, באופן זמני או קבוע, בהודעה מראש לוועד הבית ו/או לדייר (לפי העניין) לכתובת הדוא"ל שנמסרו על ידם. התעריפים המעודכנים יפורסמו באתר. באחריות משתמש להקפיד על תקינות מלוא נתוניו האישיים והיה ולא עשה כן, לא תישמע מהמשתמש כל טענה בדבר אי שליחת הודעה בדבר שינוי התעריפים. לא הודיע המשתמש לחברה כי הוא מעוניין להפסיק את השירות בעקבות הודעת עדכון תעריפים כאמור, ייחשב הוא כמי שמסכים לשינוי.

7.10. החברה אינה אחראית לעמלות השונות אותן גובות חברות כרטיסי האשראי שהנפיקו את כרטיס האשראי לדייר המשלם.

7.11. ביצוע תשלומי דיירים על ידי הדיירים יהיה אפשרי רק לאחר שוועד הבית עדכן בחשבון וועד הבית את גובה דמי וועד הבית לכל דירה בבניין, ובמקרה של תשלומים חד פעמיים - את פרטי התשלומים החד פעמיים, ולרבות כל הפרטים הנדרשים לשם כך באתר.

7.12. דייר המעוניין לבצע תשלום לוועד הבית באמצעות השירות ופרטי הבניין מוזנים במערכת, ימסור את הפרטים המבוקשים באתר לביצוע התשלום.

7.13. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי, יבוצע ניסיון לסליקת אמצעי התשלום הנבחר בסכום לתשלום.

7.14. דייר המבצע תשלום באמצעות השירות ייחשב כמי שנתן הסכמתו לכך שבמידה ולא עלה בידי החברה לגבות את תשלומי הדייר במועד שנועד לתשלום, באמצעות כרטיס האשראי שלו, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של המנוי עד פירעון מלוא התשלום.

7.15. סוימה פעולת החיוב, יישלח לדייר אישור תשלום לכתובת הדוא"ל שהוזנה על ידו.

8. העברת תשלומי הדיירים

8.1. עד ל- 15 בכל חודש קלנדארי, יועברו לחשבון הבנק של וועד הבית המעודכן במערכת, תשלומי הדיירים ששולמו ונגבו בהצלחה באמצעות השירות בחודש שקדם לו והועברו לחברה בפועל מחברת האשראי, בניכוי עמלת הסליקה.

8.2. על מנת לקבל את השירות ולקבל את תשלומי הדיירים על וועד הבית להעביר לחברה באמצעות האתר או באמצעות שירות הלקוחות: העתק צילום המחאה של וועד הבית ובו חשבון שפרטיו זהים לפרטי החשבון שעודכנו על ידי וועד הבית בחשבון באתר; וצילום תעודת זהות של וועד הבית המתאים לפרטי מורשה החתימה שבהמחאה.

8.3. הנהלת האתר רשאית לדרוש מוועד הבית אישורים ו/או אמצעי זיהוי נוספים לצורך אימות פרטי חשבון וועד הבית ו/או פרטי תשלומי דיירים, כתנאי להעברת תשלומי הדיירים ומתן השירות לוועד הבית.

8.4. מבלי לגרוע מיתר התחייבויות וועד הבית לפי תנאי שימוש אלו ולפי כל דין ומהוראות תנאי שימוש אלה ובכלל זה הוראות סעיף ‎7.4 לעיל, מתחייב וועד הבית כי תשלומי הדיירים יועברו על ידו אך ורק לחשבון וועד הבית ולצורך המטרות להם נועדו לפי דין. החברה רשאית לחסום ו/או לבטל את השירות בכל מקרה בו לחברה יסוד סביר לחשש כי תשלומי הדיירים אינם מועברים לחשבון וועד הבית או למטרתם החוקית.

9. ביטול תשלומי דיירים

9.1. דייר המעוניין לבטל תשלום שבוצע על ידו במסגרת השירות, יפנה לשירות הלקוחות של החברה באמצעות הדוא"ל support@bllink.co . שירות הלקוחות ימסור לדייר את הטופס או רשימת הפרטים הדרושים לצורך הבקשה.

9.2. לאחר מסירת הפרטים הדרושים כאמור, תיבדק בקשת הדייר בתוך 3 ימי עסקים.

9.3. ככל והתשלום שביטולו התבקש טרם הועבר לידי וועד הבית, תבצע החברה ביטול לחיוב.

9.4. ככל והתשלום שביטולו התבקש הועבר לחשבון וועד הבית, תיבדק בקשתו של הדייר לביטול. ככל ונמסרו הפרטים הדרושים לרבות סיבה סבירה לבקשת הביטול, תבצע החברה את ביטול החיוב.

9.5. במקרה כאמור בסעיף ‎9.3 לעיל, החברה תהיה רשאית לקזז את תשלום הדייר שבוטל מתשלומי הדיירים שיועברו לוועד הבית בחודש שלאחר הביטול. האמור לעיל מהווה הודעת קיזוז לפי כל דין.

9.6. במקרה בו אין באפשרותה של החברה לקזז את התשלום המבוטל מתשלומי הדיירים או בו בוטל השירות לאחר ביטול התשלום על ידי הדייר, ישיב וועד הבית לחברה את סכומי תשלומי הדיירים שבוטלו בתוך 7 ימים ממועד דרישתה לעשות כן בכתב.

10. ביטול השירות

10.1. ההתקשרות בין החברה למשתמש תעמוד בתוקף עד למסירת הודעת וועד הבית על רצונו בביטול השירות כמפורט להלן, או עד לבקשת דייר להפסיק לשלם באמצעות השירות, כאמור בסעיף 5.3 לעיל.

10.2. ביטול השירות עבור הבניין יבוצע בידי וועד הבית המוסמך לכך, בהודעה בכתב לכתובת הדוא"ל של השירות כאמור בתנאי שימוש אלה. הביטול יבוצע בתוך 5 ימי עסקים ממסירת ההודעה.

10.3. וועד הבית הינו האחראי להודיע לדיירים על ביטול השירות והפסקת אפשרות ביצוע תשלומי הדיירים באמצעות השירות. וועד הבית יהיה אחראי לכל התשלומים, לרבות לתשלום עמלת הסליקה בגינם, שיבוצעו עד למועד ביטול השירות בפועל על ידי החברה.

10.4. עם ביצוע הביטול תיחסם הגישה לחשבון ולא יתאפשר ביצוע תשלומים על ידי דיירים באמצעות האתר. למרות האמור לעיל מובהר לגבי חיוב בתשלומי דיירים לדיירים שהצטרפו לשירות טרם ביטולו, כדלקמן:

10.4.1. במקרה של בקשה לביטול השירות שתועבר עד לא יאוחר מהיום ה-25 לחודש מסוים, יופסק החיוב לדיירים שהצטרפו לשירות טרם הביטול החל ממחזור החיוב החודשי הבא (קרי, חיובים בגין החודש בו התבקש הביטול ייכללו בחיוב החודשי של הדייר ויועברו לוועד הבית במהלך החודש העוקב לחודש בו נתבקש הביטול). לדוגמה: נשלחה בקשה בחודש פברואר, יחויבו הדיירים ויועברו התשלומים בגין חודש פברואר במהלך חודש מרץ.

10.4.2. במקרה בו בקשת הביטול תישלח לאחר יום ה- 25 לחודש קלנדרי, יופסק החיוב לדיירים שהצטרפו לשירות החל לאחר שני מחזורי חיוב. לדוגמא: נשלחה בקשה בחודש פברואר, יחויבו הדיירים ויועברו התשלומים בגין חודש פברואר ומרץ במהלך חודשים מרץ ואפריל, בהתאמה.

11. תנאים מוקדמים לשימוש בשירות

11.1. השימוש בשירות הינו בכפוף לכך כי לגבי כל משתתף מתקיימים התנאים המצטברים כדלקמן:

11.1.1. מלאו למשתתף 18 שנה והוא כשיר להיקשר בהסכם מחייב;

11.1.2. הוגדרו תנאים נוספים ופורסמו בשירות- עמידה מלאה בתנאים אלו.

11.2. מבלי לגרוע מכל זכות העומדת לחברה על פי כל דין, החברה רשאית למנוע ממשתתף להשתמש בשירות, בכל מקרה בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, קיים חשש כי המשתתף הפר או צפוי להפר תנאי מתנאי תקנון זה או לפי כל דין.

11.3. בעצם השימוש בשירות, לרבות הרשמה אליו כוועד בית, גלישה באתר או ביצוע תשלומי דיירים- מצהיר המשתמש כי הוא עונה על דרישות אלה ומסכים לתנאי תקנון זה.

מעוניין לקבל תשלום?
תן למשלם אפשרות לשלם בכרטיס אשראי

מקבל
פתח חשבון

מעוניין לבצע תשלום?
בצע תשלום בכרטיס אשראי ובתשלומים!

משלם
שלם באשראי
החברים שלכם עדיין לא משתמשים בפיטופי?

ספרו לחברים שלכם על השירות החדש של דואר ישראל המאפשר לקבל תשלומים או לשלם בכרטיס אשראי ובתשלומים

Error הוזן ערך לא תקין
שם החבר: דואר אלקטרוני של החבר: ספר עלינו